Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht

Artikel 1 . Geldigheid van deze voorwaarden

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van het werk, onderhoud of koop en verkoop door Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht

1.2. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van onze algemene voorwaarden die wij bij elke offerte meesturen.

1.3. Bijzondere van onze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1.  Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2. Mondelinge aanbiedingen door Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht of diens ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk door Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht zijn bevestigd.

2.3. Indien u akkoord bent gegaan met een van onze opgestelde offertes en u er toch van wilt afzien rekenen wij 25% annuleringskosten voor het deels kosteloos stellen van de ingekochten materialen , dit kunt u doen doormiddel van : 1. Telefonisch 2. Whatsapp service 3. E-mail . Handtekening is hierbij niet noodzakelijk zodra wij u de bevestiging hebben gestuurd is dit bindend mits anders overeengekomen. 

Artikel 3: Levering zowel voor producten als voor diensten
 

3.1 De in het aanbod genoemde prijzen luiden exclusief BTW en exclusief overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten alsmede parkeerkosten.

3.2 De leveringstermijn is nimmer een fatale termijn. Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.3 Opdrachtgever is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoorde te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht te verstrekken.

3.4 Indien Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht gegevens behoeft van opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat opdrachtgever deze juist en volledig aan Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht ter beschikking heeft gesteld.

3.5 Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 
3.6 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 
3.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

3.8 De opdrachtgever is verplicht de producten af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
 
3.9 Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 
3.10 Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht is gerechtigd in gedeelten te leveren.
 
3.11 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de plaats van de aflevering het adres van de opdrachtgever. Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht is vrij in de wijze van vervoer en de transportmiddelen voor vervoer van de producten naar de opdrachtgever. Indien de vrachtkosten voor rekening van Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht zijn, is zij gerechtigd de prijzen na het sluiten van de overeenkomst te verhogen in overeenstemming met de stijging van de vrachtkosten.
 
3.12 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de plaats van het verrichten van de dienst het adres van de opdrachtgever.
 
3.13 Indien door Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht of door Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten, in ieder geval bestaande uit: 1. vrije en onbelemmerde toegang tot de plaats waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, 2. minstens één parkeerplaats voor een bedrijfsauto.
 
3.14 Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht moet onmiddellijk na aankomst kunnen beginnen met de werkzaamheden en de hiervoor benodigde werkruimte ter beschikking hebben. Wachturen of vertraging ten gevolge van een omstandigheid welke niet aan Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht kan worden toegerekend, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

3.15 Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht is bevoegd als er door weersomstandigheden niet gewerkt kan worden omdat kans op lekkage of het niet kunnen verwerken van het product het werk kunnen en mogen uitstellen. 


Artikel 4: Betaling

4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling direct na afronding van de werkzaamheden contant of per pintransactie te worden voldaan.
 
4.2 Indien betaling achteraf expliciet is overeengekomen, dan zijn er aanvullend € 9,95 administratiekosten aan Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht verschuldigd.
 
4.3 De betalingstermijn bedraagt 5 dagen na factuurdatum. De betalingstermijn is een fatale termijn.
 
4.4 Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn op de bankrekening van Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht is bijgeschreven, dan is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim, hetgeen betekent dat zij vanaf dat moment wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke incassokosten is verschuldigd.
 
4.5 De opdrachtgever is niet gerechtigd enig bedrag te verrekenen of zich op opschorting te beroepen.


Artikel 5: Garantie

5.1 Op alle reparatie & onderhoud werkzaamheden, die verricht zijn door Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht te , 's-Hertogenbosch ontvangt u een garantie van 1 jaar tot 15 jaar op de werkzaamheden dit word duidelijk vermeld op de offerte & factuur

5.2 Deze garantie geldt bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden die door onze gekwalificeerde medewerkers zijn verricht. 

5.3 Wanneer een particulier of ander bedrijf werkzaamheden vericht aan ons werk binnen de garantieperiode vervalt de garantie per direct.

 

Artikel 6. Meer- en Minderwerk


6.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is

6.2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in

6.3 Door Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7. Opleveringstermijnen

7.1 Opgegeven opleveringstermijnen gelden bij

7.2 De opleveringstermijnen zijn vast gesteld in de verwachting, dat er voor Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te.

7.3 Overschrijding van de opleveringstermijnen kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

7.4 Wanneer bestelde goederen na verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtnemer zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.


Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.2 Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door derden uitgevoerde werkzaamheden.

8.3 Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht is niet aansprakelijk voor eventuele voorspelbare en/of voorzienbare dan wel gebruikelijke directe dan wel indirecte gevolgen en/of schade als gevolg van de uitvoering van de opdracht. Hieronder valt in ieder geval, doch niet uitsluitend, de volgende schade: 

1. Roetschade; 2. Schade ontstaan door constructieve gebreken, zoals ondeugdelijke aansluitingen; 3. Stucschade en/of lakschade en/of schade door afplak- en/of lijmresten aan opstal of inboedel; 4. Bestaande gebreken en/of schade aan opstal of inboedel die door de werkzaamheden door Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht aan het licht komen; 5. Brand; 6. Schade ontstaan door noodzakelijk te verrichten boringen; 7.Schade ontstaan door (losgekomen) asbest welke in het betreffende pand is verwerkt; 8. Schade – bijvoorbeeld maar niet uitsluitend aan vloer, tapijt, wand of inboedel – ontstaan door het verplaatsen van inboedel; 9. Schade ontstaan door het weer (zoals door storm); 10. Schade ontstaan door – al dan niet reeds aanwezige – lekkages als gevolg van dakpannen die niet goed aansluiten, reeds kapot zijn, of niet goed gesloten kunnen worden; 11. Schade ontstaan door – al dan niet reeds aanwezige – lekkages als gevolg van loszittend loodwerk; 12. Schade, of letsel ontstaan door het betreden van reeds gebrekkige bouwdelen zoals goten en/of daken; 13. Schade, of letsel als gevolg van vallende delen zoals vuil, dakpannen, of stenen.

8.4 Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico, dan wel (ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden.

8.5 Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld, dan wel (ii) de verzekering niet uitkeert en er toch sprake is van aansprakelijkheid van Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht , dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij

aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van € 25.000,-.

8.6 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die opdrachtgever jegens Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht heeft, dienen uiterlijk binnen 12 maanden en één dag na het moment waarop opdrachtgever hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn schriftelijk door Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.

8.7 Indien  Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

8.8 Opdrachtgever vrijwaart  Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden.

Artikel 9. Overmacht


Buitengewone omstandigheden zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele en gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier ter lande als in het land van herkomst der materialen, uitsluitingen, verlies of beschadigingen van goederen bij transport naar Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht of de opdrachtgever, niet of tijdige levering van goederen door leveranciers van Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor ons overmacht op, die ons ontheffen van onze verplichting tot levering, c.q. uitvoering van het werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard genaamd of hoe ook genaamd kan doen opgelden. Wij zijn in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter onzer eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van het werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud


10.1. Zolang Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/ verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht. 


Artikel 11. Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing 


Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2 Uitsluitend de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen.

Randvoorwaarden (offertes) Houdt u rekening met het volgende:
• Opdrachtgever verzorgt voldoende stroomaansluiting(en).
• Opdrachtnemer levert materialen, gereedschappen en personeel.
• Opdrachtnemer is niet aansprakelijk bij waterschade bij bestaande
openingen en/of achterstallig onderhoud.
• Opdrachtnemer is niet aansprakelijk inzake bestaande lekkages.
• Indien offerte doorgang kan vinden, dient dit per mail of per post of per
handtekening bevestigd te worden.
• Bij het annuleren van een door u goedgekeurde offerte rekenen wij 25% annuleringskosten zodra wij dit bevestigd hebben is het bindend.
• Ingeval de werkelijke oppervlaktemeting afwijkt van de offerte zal
nacalculatie plaatsvinden.

 

Onderhoud & Klusbedrijf Bambacht